Privatumo politika


Mes gerbiame fizinių asmenų teisę į asmens duomenų apsaugą ir siekiame užtikrinti šioje interneto svetainėje tvarkomų asmens duomenų apsaugą.

Lankydamiesi mūsų internetinėje svetainėje ir naudodamiesi joje teikiamomis paslaugomis arba mums pateikdami bet kokius savo asmens duomenis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šiomis privatumo politikos nuostatomis. Interneto svetaine galite naudotis, jei visiškai sutinkate su šiomis sąlygomis. Taip pat interneto svetaine gali naudotis ne jaunesni kaip 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus asmenys. Jei esate ne jaunesni kaip 14 (keturiolikos) metų, tačiau nesate sulaukę 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, su šia privatumo politika turėtumėte susipažinti kartu su vienu iš savo tėvų arba globėju, kad Jūs ir vienas iš Jūsų tėvų arba globėjas šias sąlygas suprastų ir patvirtintų apie susipažinimą su šia privatumo politika.

Duomenų valdytojas

Jūsų duomenis, kuriuos surenkame savo interneto svetainėje tvarko Infra grupė, kurią sudaro UAB „Infrasta“, UAB „Infra“, UAB „Infra būstas“, UAB „Infra projektai“ ir UAB „Incentra“ (toliau vadinama INFRA GROUP).

Kontaktinė informacija:

Buveinės adresas: A. Tumėno g. 4, Vilnius

El. p.: info@infra.lt

Duomenų tvarkymo tikslai ir duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai

Asmens duomenų tvarkymo tikslai:

 • Palaikyti santykius su klientais, teikti jiems pranešimus apie pakitusias paslaugas, sukurti galimybes susiekti su INFRA GROUP atstovais klientams rūpimais klausimais;
 • Sudaryti galimybes naudotis INFRA GROUP teikiamomis paslaugomis;
 • Gerinti klientų žinias apie INFRA GROUP teikiamas paslaugas bei vystomus nekilnojamojo turto projektus;
 • Atsakyti į klausimus ir užklausas, susijusias su INFRA GROUP teikiamomis paslaugomis bei vystomais nekilnojamojo turto projektais;
 • Identifikuoti klientų poreikius ir pateikti klientams specialius pasiūlymus, rekomendacijas, individualiai pritaikytą turinį;
 • Reklamuoti INFRA GROUP teikiamas paslaugas ir vystomus nekilnojamojo turto projektus;
 • Tinkamai ir kokybiškai suteikti kokybiškas tarpininkavimo ir konsultavimo paslaugas, susijusias su nekilnojamojo turto įsigijimu, pardavimu, nuoma bei vystymu.
 • Didinti INFRA GROUP ženklo žinomumą bei pardavimus.

Asmens duomenų tvarkymas vykdomas vadovaujantis duomenų subjekto sutikimu ir/arba siekiant sudaryti arba tinkamai vykdyti sutartį su duomenų subjektu.

Asmens duomenų pateikimas nėra privalomas. Tuo atveju, jeigu nepateiksite savo asmens duomenų užklausoje, mes negalėsime Jums atsakyti ar su Jumis susisiekti dėl Jums rūpimų klausimų.

Surinkti asmens duomenys

INFRA GROUP surinkti duomenys gali apimti toliau nurodytus duomenis bei jų pakeitimus:

 • Asmens vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, IP adresas.

Asmens duomenų saugojimo terminas

Asmens duomenys tvarkomi ir saugomi ne ilgiau nei tai yra būtina, atsižvelgiant į INFRA GROUP verslo poreikius bei teisėtus interesus arba vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, apibrėžiančiais dokumentų, įskaitant asmens duomenis, saugojimo terminus. Per internetines svetaines gauti asmens duomenys ilgiausiai saugomi 2 (du) metus nuo Jūsų apsilankymo internetinėje svetainėje, Jūsų paklausimo gavimo dienos ar kitokio paskutinio šalių dalykinio santykio.

Asmens duomenų kilmės šaltinis

INFRA GROUP asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų, besilankančių INFRA GROUP internetinėse svetainėse bei per jas pateikiamas užklausas, paklausimus, nuomones.

Asmens duomenų perdavimas

Bet kurie Jūsų mums suteikti duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems paslaugas INFRA GROUP ir/ar veikiantiems INFRA GROUP vardu, arba su INFRA GROUP susijusioms įmonėms, o šie, tretieji asmenys, gali tokius asmens duomenis tvarkyti. Teisės aktuose tiesiogiai numatytais atvejais duomenų subjekto duomenys gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms.

Duomenų subjekto teisės

INFRA GROUP užtikrina duomenų subjektų teises, numatytas teisės aktuose, ir informuoja, jog bet kuris duomenų subjektas turi teisę:

 • Žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • prašyti, kad INFRA GROUP leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų („teisė būti pamirštam“), arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą;
 • bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui, teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;
 • pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas ada.lt, jei duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.
 • nesutikti, kad jo atžvilgiu būtų taikomas automatizuotas vertinimas ar profiliavimas.

Privatumo politokos galiojimas ir pakeitimai

Su šia privatumo politika galima susipažinti INFRA GROUP internetinėje svetainėje www.infra.lt. INFRA GROUP turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią privatumo politiką, informuojant apie pakeitimus skelbiant pakeistą privatumo politiką INFRA GROUP internetinėje svetainėje.

Vadybininko nuotrauka
Mantas Mikša
Adresas

A.Tumėno g. 4, Vilnius

Parašykite mums - padėsime išsirinkti svajonių namus

  Eiti prie įrankių juostos